1
در سال های اخیر هزاران جوان به دلیل ناامنی، بیکاری، گرسنگی و غیره افغانستان را بخاطر رسیدن به خوشبختی و ادامه تحصیل ترک میکنند.این جوانان بدین باورند که با مهاجرت به خارج از کشور از شر مشکلات موجود در افغانستان رهایی می یایند. متقاضی اصلی باید یک سپرده بانکی به مبلغ 5.000 دلار آمریکا باشد. در مرحله دوم, مطلق سوگند وفاداری در حضور والی, علاوه بر پرداخت پول برای روش. فرمی که پر کردم برای اقامت کا
What is Socialbookmarkngs?

Social Bookmarking is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments